Обзор интернета - Lite Веб-мастеру Графика Игры, Спорт Программы Рецепты Время Рождество Библия
Христианский интернет Медиа Библия Учения Служение Церковь Израиль
Аудио Библейские общества Библия Видео Купить Библию Номера Стронга Онлайн Библия Переводы Христианские Церкви

Книги Библии на языках народов - Протестантский порядок книг

Bibliya Библия

Əhdi-Ətiq kitabları

Ветхий Завет
 1. Yar - Yaradılış (Бытие)
 2. Çıx - Çıxış (Исход)
 3. Lev - Levililər (Левит)
 4. Say - Saylar (Числа)
 5. Qan - Qanunu təkrarı (Второзаконие)
 6. İsa - İsa Navin (Иисус Навин)
 7. Hak - Hakimlər (Судьи)
 8. Rut - Rut (Руфь)
 9. 1Sam - 1 Samuilin (1-я Царств)
 10. 2Sam - 2 Samuilin (2-я Царств)
 11. 1Pad - 1 Padşahların (3-я Царств)
 12. 2Pad - 2 Padşahların (4-я Царств)
 13. 1Sal - 1 Salnamələrin (1-я Паралипоменон)
 14. 2Sal - 2 Salnamələrin (2-я Паралипоменон)
 15. Ezr - Ezra (Ездра)
 16. Neh - Nehemya (Неемия)
 17. Est - Ester (Есфирь)
 18. Əyy - Əyyub (Иов)
 19. Zəb - Zəbur (Псалтирь)
 20. Sül - Süleymanın məsəlləri (Притчи)
 21. Vaiz - Vaiz (Екклесиаст)
 22. Nəğ - Nəğmələr Nəğməsi (Песня Песней)
 23. İsa - İsayya (Исаия)
 24. Yer - Yeremiya (Иеремия)
 25. ağl - Yeremiyanın ağlaması (Плач Иеремии)
 26. Yez - Yezekiyıl (Иезекииль)
 27. Dan - Daniyıl (Даниил)
 28. Huş - Huşə (Осия)
 29. Yoel - Yoel (Иоиль)
 30. Amos - Amos (Амос)
 31. Avd - Avdiya (Авдий)
 32. Yun - Yunus (Иона)
 33. Mik - Mikeya (Михей)
 34. Nah - Nahum (Наум)
 35. Hab - Habaqquq (Аввакум)
 36. Sef - Sefanya (Софония)
 37. Haq - Haqqay (Аггей)
 38. Zək - Zəkəriyyə (Захария)
 39. Məl - Məlaki (Малахия)

Əhdi-Cədid kitabları

Новый Завет
 1. Mat - Mattanın müjdəsi (От Матфея)
 2. Mark - Markın müjdəsi (От Марка)
 3. Luk - Lukanın müjdəsi (От Луки)
 4. Yəh - Yəhyanın müjdəsi (От Иоанна)
 5. Həva - Həvarilərin işləri (Деяния)
 6. Rom - Romalılara məktubu (К Римлянам)
 7. 1Kor - Korinflilərə birinci məktubu (1-е Коринфянам)
 8. 2Kor - Korinflilərə ikinci məktubu (2-е Коринфянам)
 9. Qal - Qalatiyalılara məktubu (К Галатам)
 10. Efes - Efeslilərə məktubu (К Ефесянам)
 11. Fil - Filipililərə məktubu (К Филиппийцам)
 12. Kol - Koloslulara məktubu (К Колоссянам)
 13. 1Sal - Saloniklilərə birinci məktubu (1-е Фессалоникийцам)
 14. 2Sal - Saloniklilərə ikinci məktubu (2-е Фессалоникийцам)
 15. 1Tim - Timoteyə birinci məktubu (1-е Тимофею)
 16. 2Tim - Timoteyə ikinci məktubu (2-е Тимофею)
 17. Tit - Titusa məktubu (К Титу)
 18. Flmn - Filimona məktubu (К Филимону)
 19. İbr - İbranilərə məktubu (К Евреям)
 20. Yaq - Yaqubun məktubu (Иакова)
 21. 1Pe - Peterin birinci məktubu (1-е Петра)
 22. 2Pe - Peterin ikinci məktubu (2-е Петра)
 23. 1Yə - Yəhyanın birinci məktubu (1-е Иоанна)
 24. 2Yə - Yəhyanın ikinci məktubu (2-е Иоанна)
 25. 3Yə - Yəhyanın üçüncü məktubu (3-е Иоанна)
 26. Yəh - Yəhudanın məktubu (Иуды)
 27. Vəhy - Vəhy (Откровение)
Print Friendly and PDF

Форматы Библии Печатная Библия Аббревиатуры переводов Библии

Разница нумерации русской и английской Библии Древнегреческий Новый Завет
Организации
Библейские общества Организация занимающиеся переводом Библии Миссия перевода Библии Библейские движения
Переводы Библии
Типы изданий Библии Открытый перевод Гебраированный перевод Буквальный перевод Упрощенный перевод Парафраз
Русские переводы Библии
Русские переводы Библии Синодальный перевод Библии 1876 Современный перевод РБО
Английские переводы Библии
Аббревиатуры английских переводов Библии Лучший Английский перевод Библии Английские переводы Библии Переводы на простом английском Переводы на живом английском

Подать статью
Рассылка
О нас

Почта

Графика

Шрифты
Логотипы
Брендбуки
Пиктограммы
Геральдика

Популярное

Уровень сайта
Регистрация сайта
Как сделать сайт
1 место на Google
Переводчики Онлайн
Пароль

Топ интернета

Ph4 в социальный сетях, рассылки и контакт

©2005-2020, Веб-студия Ph4 - Каталог интернета пользователю, веб-мастеру и дизайнеру v. 5.3