Обзор интернета - Lite Веб-мастеру Графика Игры, Спорт Программы Рецепты Время Рождество Библия
Христианский интернет Медиа Библия Учения Служение Церковь Израиль

Тихановская - президент Беларуси

Аудио Библейские общества Библия Видео Купить Библию Номера Стронга Онлайн Библия Переводы Христианские Церкви

Книги Библии на языках народов - Протестантский порядок книг

hy - армянский язык (հայերեն)

Աստվածաշունչ Библия

Հին Կտակարան

Ветхий Завет
 1. Ծննդ - ԾՆՆԴՈՑ (Бытие)
 2. Ելք - ԵԼՔ (Исход)
 3. Ղեւտ - ՂԵՒՏԱԿԱՆ (Левит)
 4. Թուե - ԹՈՒԵՐ (Числа)
 5. Օրեն - ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԵՆՔ (Второзаконие)
 6. Յեսու - ՅԵՍՈՒ (Иисус Навин)
 7. Դատ - ԴԱՏԱՒՈՐՆԵՐ (Судьи)
 8. Հռթ - ՀՌՈՒԹ (Руфь)
 9. ԹագԱ - ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Ա (1-я Царств)
 10. ԹագԲ - ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Բ (2-я Царств)
 11. ԹագԳ - ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Գ (3-я Царств)
 12. ԹագԴ - ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Դ (4-я Царств)
 13. ՄնցԱ - Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ (1-я Паралипоменон)
 14. ՄնցԲ - Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ (2-я Паралипоменон)
 15. Եզր - Ա ԵԶՐԱՍ (Ездра)
 16. Նէեմ - ՆԷԵՄԻ (Неемия)
 17. Եսթ - ԵՍԹԵՐ (Есфирь)
 18. Յոբ - ՅՈԲ (Иов)
 19. Սաղմ - ՍԱՂՄՈՍ (Псалтирь)
 20. Առակ - ԱՌԱԿՆԵՐ (Притчи)
 21. Ժող - ԺՈՂՈՎՈՂ (Екклесиаст)
 22. Երգ - ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ (Песня Песней)
 23. Եսա - ԵՍԱՅԻ (Исаия)
 24. Երեմ - ԵՐԵՄԻԱ (Иеремия)
 25. Ողբ - ՈՂԲ (Плач Иеремии)
 26. Եզեկ - ԵԶԵԿԻԷԼ (Иезекииль)
 27. Դան - ԴԱՆԻԷԼ (Даниил)
 28. Օսէ - ՕՍԷԷ (Осия)
 29. Յով - ՅՈՎԵԼ (Иоиль)
 30. Ամոս - ԱՄՈՍ (Амос)
 31. Աբդի - ԱԲԴԻՈՒ (Авдий)
 32. Յովն - ՅՈՎՆԱՆ (Иона)
 33. Միք - ՄԻՔԻԱ (Михей)
 34. Նաի - ՆԱՒՈՒՄ (Наум)
 35. Ամբ - ԱՄԲԱԿՈՒՄ (Аввакум)
 36. Սոփ - ՍՈՓՈՆԻԱ (Софония)
 37. Անգէ - ԱՆԳԷ (Аггей)
 38. Զաք - ԶԱՔԱՐԻԱ (Захария)
 39. Մաղ - ՄԱՂԱՔԻԱ (Малахия)

Նոր Կտակարան

Новый Завет
 1. Մաթ - ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ (От Матфея)
 2. Մարկ - ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ (От Марка)
 3. Ղուկ - ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ (От Луки)
 4. Հովհ - ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (От Иоанна)
 5. Առաք - ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ (Деяния)
 6. Հռոմ - ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ (К Римлянам)
 7. 1Կոր - 1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ (1-е Коринфянам)
 8. 2Կոր - 2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ (2-е Коринфянам)
 9. Գաղ - ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆ (К Галатам)
 10. Եփես - ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ (К Ефесянам)
 11. Փիլ - ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ (К Филиппийцам)
 12. Կող - ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ (К Колоссянам)
 13. 1Թէ - 1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ (1-е Фессалоникийцам)
 14. 2Թէ - 2 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ (2-е Фессалоникийцам)
 15. 1Տիմ - 1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ (1-е Тимофею)
 16. 2Տիմ - 2 ՏԻՄՈԹԷՈՍ (2-е Тимофею)
 17. Տիտ - ՏԻՏՈՍ (К Титу)
 18. Փիլ - ՓԻԼԻՄՈՆ (К Филимону)
 19. Եբր - ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐ (К Евреям)
 20. Յակ - ՅԱԿՈԲՈՍ (Иакова)
 21. 1Պետ - 1 ՊԵՏՐՈՍ (1-е Петра)
 22. 2Պետ - 2 ՊԵՏՐՈՍ (2-е Петра)
 23. 1Յով - 1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ (1-е Иоанна)
 24. 2Յով - 2 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ (2-е Иоанна)
 25. 3Յով - 3 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ (3-е Иоанна)
 26. Յուդ - ՅՈՒԴԱ (Иуды)
 27. Յայտ - ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ (Откровение)

երկրորդականոն գրքեր

Второканонические книги
 1. Տոբ - ՏՈԲԻԹ (Товита)
 2. Յդթ - ՅՈՒԴԻԹ (Юдифи)
 3. ՄակԱ - Ա ՄԱԿԱԲԱՅԵՑԻՆԵՐ (1 Маккавеев)
 4. ՄակԲ - Բ ՄԱԿԱԲԱՅԵՑԻՆԵՐ (2 Маккавеев)
 5. ՄակԳ - Գ ՄԱԿԱԲԱՅԵՑԻՆԵՐ (3 Маккавеев)
 6. - (Псалом 151)
 7. - (Молитва Манассии)
 8. ԻՍող - ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ՍՈՂՈՄՈՆԻ (Премудрости Соломона)
 9. Սիր - ՍԻՐԱՔ (Премудрости Иисуса, сына Сирахова)
 10. - (Псалмы Соломона)
 11. Բար - ԲԱՐՈՒՔ (Варуха)
 12. - (Послание Иеремии)
 13. - (4 Маккавеев)
 14. - (Бел и Дракон)
 15. - ()
 16. Եզր - Բ ԵԶՐԱՍ (2 Ездра)
 17. - (3 Ездра)
 18. - (Сусанна и старцы)
 19. - (Азария)
Print Friendly and PDF

Форматы Библии Печатная Библия Аббревиатуры переводов Библии

Разница нумерации русской и английской Библии Древнегреческий Новый Завет
Организации
Библейские общества Организация занимающиеся переводом Библии Миссия перевода Библии Библейские движения
Переводы Библии
Типы изданий Библии Открытый перевод Гебраированный перевод Буквальный перевод Упрощенный перевод Парафраз
Русские переводы Библии
Русские переводы Библии Синодальный перевод Библии 1876 Современный перевод РБО
Английские переводы Библии
Аббревиатуры английских переводов Библии Лучший Английский перевод Библии Английские переводы Библии Переводы на простом английском Переводы на живом английском

Подать статью
Рассылка
О нас

Почта

Графика

Шрифты
Логотипы
Брендбуки
Пиктограммы
Геральдика

Популярное

Уровень сайта
Регистрация сайта
Как сделать сайт
1 место на Google
Переводчики Онлайн
Пароль

Топ интернета

Ph4 в социальный сетях, рассылки и контакт

©2005-2020, Веб-студия Ph4 - Каталог интернета пользователю, веб-мастеру и дизайнеру v. 5.3